SAM 4340

Juventas je prvi put počeo da sprovodi terenski rad 2006. godine u okviru projekta "Zdravlje na ulici”. Cilj terenskog rada je pružanje i promocija osnovnih zdravstvenih usluga u populaciji korisnika droga i seksualnih radnika/ca. Terenski rad u okviru ovog projekta sprovodi se kontinuirano i danas, a odnosi se na prevenciju HIV/AIDS-a i drugih krvlju i seksualno prenosivih infekcija. 

Neke od usluga koje terenski radnici/e pružaju su: dijeljenje kondoma, lubrikanata, edukativnog materijala; informisanje seksualnih radnica/ka o različitim znanjima i vještinama za zaštitu svog zdravlja i zdravlja svojih klijenata; razgovor o polno prenosivim infekcijama (PPI); razgovor i savjetovanje o adekvatnoj i najboljoj zaštiti od PPI; pružanje neophodnih infomacija o zdravstvenoj, socijalnoj i pravnoj zaštiti, o ljudskim pravima; pružanje psihosocijalne podrške; informisanje i upućivanje u institucije sistema (zdravstvene institucije, institucije socijalne zaštite); upućivanje na dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i hepatitis C; upućivanje u Dnevni centar Juventasa-a; tretman površinskih povreda  nastalih kao posljedica injektiranja droga.
Jedan od ciljeva terenskog rada je i premošćavanje i prevazilaženje jaza između institucija sistema i seksualnih radnica/ka, uspostavljanje povjerenja u institucije sistema, kao i osnaživanje seksualnih radnica/ka.