naslovna

Udruženje Roditelji je u julu 2015. godine počeo sa realizacijom projekta “Snažna porodica – oslonac za budućnost”, koji je dio projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Projektom su realizovane 3 grupe aktivnosti i to:

  1. Savjetodavna služba za porodice zatvorenika,
  2. Izrada informatora za zatvorenike roditelje,
  3. Adaptacija prostora u dva zatvorska dijela.

Savjetodavna služba je počela sa radom u toku jula mjeseca, a porodice zatvorenika su mogli da kontaktiraju službu dva puta sedmično. U okviru savjetodavne službe bili su angažovani psiholog, pravnik i socijalni radnik. Za vrijeme trajanja projekta savjetodavnu pomoć potražilo je preko 20 porodica, sa više od 80 članova. Savjetodavna služba je nastavila da funkcioniše i nakon završetka projekta na volonterskoj osnovi zbog prepoznate potrebe porodica za ovakvom vrstom podrške.

Izrada informatora je bila namijenjena zatvorenicima koji su roditelji i gdje su mogli pročitati o svojim pravima u sklopu porodičnih posjeta, važnosti posjeta i održavanja kontakta sa djecom u cilju smanjenja disfunkcionalnosti porodice, koje nastaju usljed izdržavanja zatvorske kazne.

Najveći dio informatora posvećen je načinima komunikacije roditelja koji su zatvoreni sa djecom i porodicom. Opisano je detaljno sta mogu pisati u pismima, kako da motivišu djecu da i oni pišu, kako da razgovaraju sa djecom i kako pravilno da koriste porodične posjete.

Informator je takođe, zajedno sa flajerom, bio namijenjen promovisanju savjetodavne službe. Štampano je 1000 primjeraka informatora koji su podiljeni u ZIKS-u i njihovom odjeljenju u Bijelom Polju.

Informator možete preuzeti pdfovdje.

Opremanje prostora za porodične posjete koje su prilagođene djeci, kao i opremanje kutka za pričanje priča, aktivnost je koja završena u decembru 2015. godine. Prvobitno je planirano opremanje jedne prostorije u ZIKS-u u dijelu za duge kazne, ali je zbog nepostojanja adekvatnog prostora i promjene planova ZIKS-a u vezi sa tim dijelom njihovih redovnih aktivnosti, renovirana i opremljena prostorija u ženskom dijelu, a uz to je adaptirana i opremljena prostorija za posjete u Istražnom zatvoru.

Opremanjem prostorija omogućeno je da djeca ubuduće posjećuju roditelje u što prijatnijem ambijentu što bi smanjilo nelagodnost i omogućilo prisniji kontakt članova porodice. U adaptiranoj prostoriji u ženskom odjeljenju je smješten i kutak za pričanje priča, koji je opremljen kamerom i različitim knjigama, a zatvorenicama je omogućeno slanje video snimaka djeci.

                                                                                                            ZENSKI ZATVOR PRIJE UREĐIVANJA

zenski zatvor prije1

 

                                                                                                         ZENSKI ZATVOR POSLIJE UREĐIVANJA

posle

Navedenim aktivnostima postavljeni su temelji za povećanje porodičnih posjeta i kvalitetnijeg kontakta zatvorenika i njihove djece, što dugoročno sa sobom nosi bolju rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika, a što je najvažnije trebalo bi da dugoročno doprinese smanjenju poremećaja u porodičnim odnosima.

U cilju promocije projekta Udruženje Roditelji imalo je intenzivnu medijsku i promociju na društvenim mrežama. Osim gostovanja u medijima, i prosljeđivanja saopštenja na početku projekta, kao i video materijala (izjave, pokrivalice prostorija) na kraju projekta dostavljenom većini medija, udruženje je iskoristilo priliku da nekoliko puta promoviše rad savjetodavne službe u Roditeljkom kutku u Bojama jutra TV Vijesti. Portalu http://www.roditelji.me/ je u toku trajanja projekta pružao informacije o radu savjetovališta, gdje je svaki roditelj koji bi otvorio bilo koju stranicu portala imao priliku da vidi tu infomaciju.

naslovna

U periodu od juna do decembra 2015. godine, “Centar za ženska prava“ realizovao je projekat „Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija", koji je dio projekta Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru projekta, realizovana su dva tipa radionica:

Psihološke radionice su edukativno-terapijske prirode i imaju za cilj da kod učesnica razviju empatičke vještine i da ih obuče da sa drugima komuniciraju na asertivan način. Ovladavanje asertivnom komunikacijom učesnicima radionica će omogućiti da poštuju same sebe, da znaju kako da saniraju stres, vjeruju u mogućnost konstruktivnog razrješenja konfikta i da se snalaze u konfliktu, da se ne boje da iskažu svoje neslaganje, da razvijaju veći stepen odgovornosti, čak i u teškim situacijama, da imaju više povjerenja u sebe i druge. Kroz ove radionice steći će uvid u to koji fenomeni utiču na svaku komunikaciju što će nadalje doprinijeti unaprjeđenju empatičkih vještina koje su neophodne da bi se bolje razumjeli drugi, njihovo ponašanje, osjećanja i potrebe, ali i da bi se razumjela sopstvena ponašanja i izbori. Radionice su kreirane po konceptima Transakcione analize.

Program je obuhvatao 19 radionica na kojima su obrađivane sledeće teme: vrste komunikacije; tehnike i vještine asertivne komunikacije ("ja" poruke, asertivno neslaganje, primanje kritike, asertivno upućivanje kritike, davanje komplimenta ili pohvale, primanje komplimenta ili pohvale); konstruktivno razrješenje konflikta; struktura ličnosti (iz ugla Transakcione analize); prepoznavanje sopstvenih emocija i emocija drugih; njihov uticaj na komunikaciju; komunikacija objašnjena kroz transakcije i vrste transakcija; analiza transakcija; životne pozicije. Teme su obrađivane kroz interakciju sa polaznicama, pri čemu su korištene razne psihološke tehnike (brainstorming, igre uloga, lični radovi). Instruktorka psihološki radionica bila je psihološkinja Centra za ženska prava Ana Jaredić.

Kreativne radionice su takođe edukativno-terapijske prirode i imaju za cilj osnaživanje polaznica kroz kreativni rad i njihovo savladavanje osnova zanatske vještine u svrhu ostvarivanja uslova za finansijsku nezavisnost nakon odsluživanja zatvorske kazne. Aktivnosti predviđene radionicom predviđaju osnove slikanja i crtanja u cilju usvajanja znanja o praktičnoj primjeni teorije boja kao i obuku za rad u tehnici dekupaža koja je zbog lakoće savladavanja i ekonomske dostupnosti materijala pogodna za osobe različitog materijalnog statusa i različitog stepena kreativnosti. Na izložbi organizovanoj nakon završetka radionica predstavljeni su najbolji radovi nastali na radionicama. Prva faza radionica obuhvatala je crtanje mrtve prirode, zatim slikanje mrtve prirode i motiva iz istorije savremene umjetnost, dok je druga faza podrazumjevalaobučavanje osnova tehnike dekupaža. Radionice su sprovodile jednom nedeljno u trajanju od 4h i to u prostorijama ZIKS-a.Instruktorka kreativnih radionica bila je slikarka Tanja Markuš.

Od ukupno 25 osoba, koliko ih se u trenutku započinjanja radionica nalazilo u ženskom odjeljenju ZIKS-a, 14 osoba je bilo zainteresovano za pohađanje psiholoških, a 19 osoba za pohađanje kreativnih radionica, od čega je svega 9 završilo kompletnu obuku.

Učestvovanjem u psihološkim i kreativnim radionicama osuđenice su imale priliku da rade na izgrađivanju samopouzdanja i samopoštovanja (karakteristike ličnosti koje često stradaju prilikom izdržavanja zatvorske kazne), razvijanju komunikacionih i socijalnih vještina, unapređenju kvaliteta međusobnih odnosa kao i odnosa sa članovima svojih porodica, savlađivanju vještina rada u grupi, usavršavanju u kreativnim i zanatskim vještinama. Sticanje ovih sposobnosti ima direktan uticaj na stepen kvaliteta njihove resocijalizacije i obezbjeđivanje ekonomskih sredstava za staranje o sebi nakon odsluženja zatvorske kazne.

kreativna radionica

 

U sklopu projekta je održana izložba radova sa kreativnih radionica “Unlocking art” u dvorcu Petrovića 26. decembra 2015. godine, gdje je ujedno distribuiran i katalog koji je sadržao sve relevantne informaciju o cjelokupnom projektu.

 

fotografije sa izlozbe

zivot na pauzu

NVO B FILM MONTENGRO i NVO ATAK su u periodu avgust - decembar 2015. godine realizovali projekat „Kulturno-umjetničko stvaralaštvo kao vid Rehabilitacije“, kao dio projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Projekat je realizovan u tri faze. Prva faza rada zasnivala se na dramskim vježbama i igrama, druga je uključivala intervjue, a treća vježbe improvizacije. Poslije rada u avgustu mjesecu 2015. godine, u dinamici dva puta nedjeljno po sat i po vremena – što ukupno iznosi osam susreta sa zatvorenicima, uspješno je završena prva faza projekta. Druga faza rada podrazumijevala je intervjue sa zatvorenicima koji su već bili dio tima koji je radio na realizaciji projekta. Autorski tim B Filma i NVO ATAK-a, pripremio je pitanja za intervjue, koji su bili od presudnog značaja za dalji rad i razvoj projekta-predstave, koja se bazirala na dokumentarnoj građi. Treća faza projekta su dramske radionice i u septembru 2015. godine ušlo se u završnu fazu. Realizovano je dodatnih 13 radionica u oktobru i obavljeni su jednočasovni intervjui sa 12 zatvorenika, polaznika radionica. Iskustvo stečeno tokom rada, povjerenje koje je uspostavljeno između zatvorenika i autorskog tima, kao i informacije prikupljene kroz intervjue, činile su materijal koji je poslužio kao osnova za finalno dramaturško-rediteljsko uobličavanje u krajnji produkt - predstavu.

Predstava pod nazivom ŽIVOT NA PAUZU zasniva se na dokumentarnoj i pseudo-dokumentarnoj građi, te je putem teatarskih strategija, ali i meta-teatarskim sredstvima, propitivan pojam vremena kroz specifičnost trajanja kazne, razmatrano gubljenje identiteta kao princip kazne ali i svojevoljne odluke, analizirani mogući scenariji za iskupljenje, odnosno rehabilitaciju/resocijalizaciju. Na tekstualnom dijelu predstave, kao i na samom konceptu, radili su dva višestruko nagrađivana umjetnika, Vasko Raičević (dramaturg/scenarista), i Miro Radonjić (reditelj). Broj zatvorenika koji je bio uključen u sam projekat varirao je od 33 do 7. U finalnom dijelu, u samoj realizaciji predstave, učestvovalo je 7 zatvorenika (Đole, Bato, Masa, neno, Savo, Zoki i Šulc), kao i profesionalni glumci Aleksandar Radulović i Marija Backović. Predstava je premijerno izvedena 18. novembra 2015. godine, a zatim su bile jos 2 izvođenja i to : 19. novembra i 20. novembra 2015. godine.

Projektom, koji je prevashodno nastao u nedostatku društveno angažovane, dakle socijalno odgovorne umjetnosti u Crnoj Gori, NVO B FILM je uspio da poveća broj kulturno-umjetničkih aktivnosti u programima rehabilitacije u Crnoj Gori za minimum 5% u odnosu na pređašnje, takođe povećan je stepen podrške javnosti i institucija programima rehabilitacije osuđenika, a sve to uzimajući u obzir zinteresovanost nadležnih institucija da uzmu aktivno učešće u projektu, velikoj zainteresovanosti medija za samu temu i rezultate projekta, zainteresovanost šire javnosti za probleme i mogućnosti rehabilitacije zatvorenika, kao i dobroj saradnji sa Zavodom za izvršenje krivničnih sankcija i ostalim institucijama u cilju kvalitetne realizacije svih planiranih aktivnosti.

Udruženje starih zanata i vještina Nit” je u periodu avgust - decembar 2015. godine realizovao projekat “Radionice starih zanata u ZIKS-u” koji je dio projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru projekta organizovano je 5 različitih radionica: Radionica pletenja, ručnog veza i heklanja; Radionica oslikavanja drveta; Radionica dekupaža; Radionica izrade igračaka i pakovanje proizvoda. Za potrebe implementacije 5 različitih tematskih radionica, angažovana su četiri instruktora - Ranko Vučurović za oslikavanje drveta, Aleksandra Radusinović za dekupaž, Seada Nikočević za pletenje, ručni vez i heklanje i Vukosava Peković za igračke i pakovanje proizvoda.

Učesnici na radionicama bila su lica na izdržavanju kazne zatvora u Odjeljenju za žene i Odjeljenju za maloljetnike. Ukupno je učestvovalo 30 osoba na radionicama, u okviru koji je nastalo oko 300 krupnih i sitnijih predmeta i to :

  1. U okviru Radionica oslikavanja drveta izrađeno je 58 predmeta (oslikane drvene ploče, čiviluci, kuhinjska daska, tronošci, drvene lutke, nakit, suveniri i dr)

oslikavnje drveta

 

 

  1. U okviru Radionica dekupaža izrađeno je 75 sitnijih i krupnijih predmeta (podmetači za čaše, kutije za nakit, čiviluci, kuhinjska daska, suvenirna, tronošci, suveniri i dr)

dekupaz

 

 

  1. U okviru Radionica pakovanje proizvoda preko 50 predmeta (etikete, kese, naljepnice, mašne, razglednice i sl)

 

  1. U okviru Radionica pletenja, ručnog veza i heklanja nastalo je oko 80 predmeta, izrađenih pletenjem, ručnim vezom i heklanjem i to, uglavnom, visokog kvaliteta (pleteni dječji džemperi, čarape, šalovi, kape, vezene minijature i dr)

pletenje

 

 

  1. U okviru radionica igračaka izrađeno je 60 predmeta (više vrsta platnenih lutaka i igračaka, papirne lutke, pinjate i dr)

izrada igracaka

U okviru projekta, a u cilju promocije rezultata projekta pripremljena je i štampana promotivna brošura “Radionice starih zanata u ZIKS-u” u kojoj se osim uvoda urednika brošure i koordinatora projekta nalaze fotografije sa radionica i fotografije predmeta izrađenih u okviru svih pet radionica koje su održane za vrijeme trajanja projekta. Brošura –katalog je distribuiran ZIKS-u, učesnicima radionica, partnerima i medijima.

Brošuru “Radionice starih zanata u ZIKS-u” možete preuzeti ovdje.