zatvorenici2

NVO Juventas je,u saradnji sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) Podgorica, 2004.godine započeo projekat "Otvoreno sa zatvorenicima", pod pokroviteljstvom Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Projekat za glavni cilj ima smanjenje rizika od prenosa HIV-a kod osoba koje su na izdržavanju kazne u ZIKS-u.

Ciljna populacija koja je obuhvaćena ovim projektom, koji se i danas kontinuirano sprovodi, su osuđenici, maloljetni delinkventi i štićenici centara za socijalni rad.

Terenski i socijalni radnici Juventasa već godinama sprovode ovaj projekat, kroz koji osuđenicima i zatvorskom stručnom osoblju pružaju informacije o rizicima prenosa zaraze HIV-om, kao i o samim programima smanjenja štete, kroz edukativne radionice i štampani materijal. Edukativne radionice obuhvataju informisanje o HIV/AIDS-u, seksualno prenosivim infekcijama, pravilnom korišćenju kondoma, rizicima prenosa hepatitisa A, B i C, kao i o pravilnom injektiranju droga i riziku od predoziranja.

Juventas je u okviru ovog projekta uspio da obuči stručno osoblje ZIKS-a, kroz jednu osnovnu i dvije napredne obuke. U cilju razmjenjivanja iskustava, Juventas sa njima organizuje studijske posjete zatvorima zemalja u regionu.