koraknaprijed

Projekat “Korak naprijed” ima za cilj poboljšanje životnih uslova visoko rizične populacije korisnika droga koji injektiraju, kroz sprovođenje programa smanjenja štete među ovom populacijom u Drop in centru u Podgorici.

Projekat „Korak naprijed“ finansijski je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. godine.

Podciljevi ovog projekta su poboljšanje informisanosti o virusima  hepatitisa B i C kod korisnika droga koji injektiraju i članova njihovih porodica, kroz kontinuirani rad Drop in centra, te izrada vodiča sa osnovnim informacijama o hepatitisu C, koji će biti namijenjen korisnicima droga koji su saznali da su nosioci istoimenog virusa i odlučili da se liječe.

Još neki od podciljeva projekta su: povećanje nivoa znanja i vještina terenskih radnika i profesionalaca iz oblasti rada sa visoko rizičnim grupama, poboljšanje zdravstvenih servisa za žene zavisnice koje injektiraju putem izrade protokola o tretmanu zavisnica tokom trudnoće, porođaja, kao i o tretmanu apstinencijalnog sindroma kod njihove novorođenčadi.

Korisnici droga koji injektiraju sa područja Podgorice, kao i članovi njihove porodice, takođe iz Podgorice, su direktna ciljna grupa. Kada je ovaj projekat u pitanju u ciljnu grupu spadaju i podgrupe  koje su u povišenom riziku zbog svog ponašanja. Pod ovom podgrupom podrazumijevamo osobe koje pored injektiranja droge pružaju seksualne usluge u zamjenu za novac, robu ili drogu, kao i osobe koje su nekada bili lišeni slobode, a istovremeno su i korisnici droga koji injektiraju. U direktne korisnike projekta ubrajaju se i infektolozi na nivou Crne Gore i njihovi pacijenti. Indirektni korisnici projekta su: lokalna zajednica iz koje potiču korisnici droga koji injektiraju i postojeći servisi zdravstvene i socijalne zaštite.