U cilju kvalitetne realizacije aktivnosti projekta “Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik”, projektni tim Juventasa je tokom decembra 2012. i januara 2013. održao sastanke sa različitim interesnim grupama, za koje je smatrao da mogu doprinijeti što boljoj realizaciji projekta.

Sastanci su održani sa psiholozima koji imaju iskustva u radu sa romskom populacijom, sektor liderima iz kampa Konik (koji imaju ulogu da informišu stanovnike kampa Konik o aktivnostima koje se sprovode u kampu), predstavnicima CEDEM-a, Pravnog centra, Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore, Centra za socijalni rad, Crvenog Krsta, Foruma MNE, Zavoda za zapošljavanje, kao i RAE mreže „Prva“. Svi sastanci su bili izuzetno korisni i rezultirali uspostavljenom saradnjom, korisnim informacijama i stručnim savjetima. Pored toga, projektni tim je obavio nekoliko intervjua sa Romima i Romkinjama iz kampa Konik, koji su potencijalni kandidati za profesionalno angažovanje u realizaciji ovog projekta. Naime, jedan od ciljeva projekta jeste i uključivanje stanovnika iz kampa Konik u svojstvu romskih asistenata koji bi pomagali u realizaciji projektnih aktivnosti. Njihovo uključivanje u projekat je od izuzetne važnosti i vjerujemo da će izabrani kandidati pokazati stručnost i biti spona između Juventasa i stanovnika kampa Konik. Takođe, sigurni smo da će i izabranim kandidatima jedno ovakvo angažovanje pomoći da se profesionalno usavrše, ali i da poboljšaju situaciju u kojoj trenutno žive.

Nakon izbora romskih asistenata, od februara 2013. godine projektni tim kreće u realizaciju prvih 20 psihosocijalnih radionica koje su namjenjenje romskoj omladini iz kampa Konik, a imaju za cilj podizanje kapaciteta mladih RAE za aktivno uključivanje u život zajednice, kroz osnaživanje socijalnih vještina, podsticanje timskog rada, razvijanje odgovornosti prema sebi i drugome, korišćenjem ličnih potencijala.