konik

U novembru 2012. godine, Juventas je u svojstvu partnera započeo realizaciju IPA projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik”. Glavni nosilac ovog projekta je HELP - Hilfe zur Selbsthilfe (www.help-ev.co.me), dok su ostali partneri na projektu pored Juventasa, Danski savjet za izbjeglice, Fond za obrazovanje Roma iz Budimpešte, Green Home i Pravni centar. Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije, Vlade Crne Gore, Fonda za obrazovanje Roma iz Budimpešte, kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori i Danskog savjeta za izbjeglice.

Glavni cilj projekta jeste davanje doprinosa implementaciji Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih (RL) i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na oblast Konik. Specifični projektini cilj se odnosi na omogućavanje pristupa pravima uključujući pravni status, obrazovanje, zdravstveni sistem i zapošljavanje raseljenim i interno raseljenim licima i stanovnicima kampa Konik, što bi omogućilo njihovu punu lokalnu integraciju ili olakšalo njihov dobrovoljan povratak i ojačalo kapacitete lokalnih institucija u upravljanju projektom. Ciljna grupa projekta su RAE (Romi, Aškalije, Egipćani) i drugi I/RL sa Konika.

U okviru ovog projekta, RAE i druga I/RL koja žive na Koniku će dobiti pomoć pri njihovom dobrovoljnom povratku na Kosovo i poboljšaće se i njihov pristup pravima u pogledu pravnog statusa, obrazovanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja u cilju pune integracije onih koji se odluče da ostanu u Crnoj Gori. Biće obezbijeđena tehnička pomoć za Jedinicu za implementaciju projekta na nivou Vlade koja će koordinirati, vršiti monitoring i izvještavati o svim aktivnostima vezanim za IPA projekte.

Juventasova uloga u ovom projektu ogleda se u realizaciji aktivnosti koje će biti usmjerene na socijalnu integraciju ciljne populacije, koje su zasnovane na participativnom neformalnom obrazovanju RAE populacije, na struktuisanju slobodnog vremena RAE omladine, pružanju pozitivnih romskih uzora, pružanju psihosocijalne podrške, kao i obezbeđivanju informacija o aktivnom građanstvu i građanskim pravima.