ppirae2

Sredinom septembra 2014. godine Juventas je zajedno sa partnerima započeo realizaciju druge faze projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik”. Projekat je finansiran najvećim dijelom od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (1.000.000€), zatim Vlade Crne Gore (112.000€), Fonda za obrazovanje Roma (36,448€), UNHCR-a (47.928€), Crvenog krsta Crne Gore (21.843€) i Danskog savjeta za izbjeglice (10,000€). Glavni nosilac projekta je HELP (Hilfe zur Selbsthilfe e.V), dok su partneri na projektu Juventas, Romski edukativni fond, Pravni centar, Crveni krst Crne Gore i Danski savjet za izbjeglice.

Glavni cilj projekta predstavlja osiguranje trajne i održive integracija RE i drugih I/RL koji žive na području Konik u Crnoj Gori (za one koji žele da ostanu) i u zemljama porijekla (za one koji žele da se vrate), dok se specifični projektni cilj odnosi na rješavanje pravnog statusa Roma i Egipćana i drugih raseljenih lica sa područja Konika u Crnoj Gori ili dobrovoljnog povratka na Kosovo, što im omogućava da postignu socijalno uključivanje u društvo i imaju poboljšan pristup svojim pravima na primarnu zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje i obrazovanje. Projekat se sprovodi u trajanju od 20 mjeseci.

U kampovima na Koniku i okolini živi 1800 Roma i Egipćana (300 domaćinstava) od čega je 300 žena i 567 djece, kao i oko 500 drugih veoma ranjivih raseljenih lica. Prethodna faza projekta doprinijela je ostvarivanju potreba Roma i Egipćana i drugih raseljenih lica kad je u pitanju njihov dobrovoljni povratak na Kosovo ili lokalna integracija u crnogorsko društvo. Vjerujemo da će realizacija II faze ovog projekta donijeti još bolje rezultate.