Cilj ove kampanje podrazumijevala je promociju antidiskriminacionog zakona, kao i zakona koji sadrže antidsikriminacione mjere u svojim odredbama. Posljedično, pored povećane informisanosti, promocija zakona može uticati i na smanjenje diskriminacije sa kojom se suočavaju LGBT osobe u svakodnevnom životu što je, takođe, jedan od očekivanih rezultata ove aktivnosti.

Donator
Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori

Više informacija o Delegaciji Evropske Unije.