Studijska posjeta EU institucijama i trening o podnošenju izvještaja o stanju ljudskih prava , maj 2012.

Aktivisti za ljudska prava LGBT osoba iz :  Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova i Turske učestvovali su na treningu i studijskoj posjeti EU institucijama u Briselu u periodu od 23. do 25. maja 2012. godine. 

Pripremni trening o podnošenju izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba održan je u prostorijama organizacije ILGA – Europe 23. maja. Tokom treninga učesnici/e su imali/e priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja EU institucija, šta je potrebno uraditi kako bi bilo moguće ostvariti kvalitetan kontakt sa njima, procesom i politikom EU integracija, antidiskriminacionim politikama i uslovima, kao i načinima na koje je moguće strateški komunicirati sa donosiocima odluka u EU, a sa ciljem unapređenja položaja LGBT osoba.

Tokom 24. i 25. maja uslijedili su sastanci sa predstavnicima EU institucija tokom kojih je predstavnik Juventasovog tima podnio izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, razgovarao o napretku koje je Crna Gora postigla u poslednjih šest mjeseci na ovom polju, ali i identifikovao probleme na čijem rješavanju je potrebno aktivno raditi tokom budućeg perioda. Tokom sastanka vođene su i konsultacije o izvještaju o napretku Crne Gore koji će EU objaviti tokom septembra ove godine.

U četvrtak 24. maja održani su sastanci sa predstavnicima Evropske služba spoljnih poslova, gdin-om Henkom Visserom, task manager-om za civilno društvo u Generalnom direktoratu za proširenje, predstavnicima Generalnog direktorata za pravdu.

Istog dana, stalno predstavništvo Holandije u Briselu organizovalo je seminar posvećen postignućima Crne Gore na polju poboljšanja vladavine prava kojem je prisustvovalo 57 zvaničnika/ca EU. Tom prilikom, predstavnik Juventasa je održao prezentaciju o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, zajedno sa kolegom iz organizacije MANS i predstavnikom UNDP-a u Crnoj Gori. Prezentacija je obuhvatila informacije o postignućima Crne Gore tokom poslednjih šest mjeseci, slučajevima kršenja ljudskih prava LGBT osoba, poređenjima istraživanja o homofobiji, sa posebnim naglaskom na potrebi za konkretnom i kvalitetnom implementacijom do sada usvojenih propisa.

U petak 25. maja održan je radni ručak sa Angelom Longo, iz političkog deska za Crnu Goru, Generalnog direktorata za proširenje EU, ali i konsultativni sastanak sa predstavnicima Generalnog direktorata za proširenje EU. Tokom sastanka vođen je razgovor o stanju ljudskih prava LGBT osoba u našoj zemlji, dok je predstavnik Juventasa, za potrebe izvještaja o napretku Crne Gore na putu pridruživanja EU, dao svoje sugestije i komentare procesa koji je u toku.

Studijska posjeta završena je dvosatnim sastankom sa gdin-om Andirsom Kesterisom, prvim savjetnikom za civilno društvo i medije. Tokom sastanka razgovarano je o načinima na koji EU, ali u većoj mjeri Delegacija evropske Unije u Crnoj Gori, može politički pomoći na polju promocije i zaštite ljudskih prava LGBT osoba i pružati podršku civilnom društvu po ovom pitanju.

Trening i studijska posjeta su organizovani uz podršku organizacije ILGA – Europe.

 

Studijska posjeta EU institucijama i trening o podnošenju izvještaja o stanju ljudskih prava, maj 2012

Aktivisti za ljudska prava LGBT osoba iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova i Turske učestvovali su na treningu i studijskoj posjeti EU institucijama u Briselu u periodu od 23. do 25. maja 2012. godine. 

Pripremni trening o podnošenju izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba održan je u prostorijama organizacije ILGA – Europe 23. maja. Tokom treninga učesnici/e su imali/e priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja EU institucija, šta je potrebno uraditi kako bi bilo moguće ostvariti kvalitetan kontakt sa njima, procesom i politikom EU integracija, antidiskriminacionim politikama i uslovima, kao i načinima na koje je moguće strateški komunicirati sa donosiocima odluka u EU, a sa ciljem unapređenja položaja LGBT osoba.

Tokom 24. i 25. maja uslijedili su sastanci sa predstavnicima EU institucija tokom kojih je predstavnik Juventasovog tima podnio izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, razgovarao o napretku koje je Crna Gora postigla u poslednjih šest mjeseci na ovom polju, ali i identifikovao probleme na čijem rješavanju je potrebno aktivno raditi tokom budućeg perioda. Tokom sastanka vođene su i konsultacije o izvještaju o napretku Crne Gore koji će EU objaviti tokom septembra ove godine.

U četvrtak 24. maja održani su sastanci sa predstavnicima Evropske služba spoljnih poslova, gdin-om Henkom Visserom, task manager-om za civilno društvo u Generalnom direktoratu za proširenje, predstavnicima Generalnog direktorata za pravdu.

Istog dana, stalno predstavništvo Holandije u Briselu organizovalo je seminar posvećen postignućima Crne Gore na polju poboljšanja vladavine prava kojem je prisustvovalo 57 zvaničnika/ca EU. Tom prilikom, predstavnik Juventasa je održao prezentaciju o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, zajedno sa kolegom iz organizacije MANS i predstavnikom UNDP-a u Crnoj Gori. Prezentacija je obuhvatila informacije o postignućima Crne Gore tokom poslednjih šest mjeseci, slučajevima kršenja ljudskih prava LGBT osoba, poređenjima istraživanja o homofobiji, sa posebnim naglaskom na potrebi za konkretnom i kvalitetnom implementacijom do sada usvojenih propisa.

U petak 25. maja održan je radni ručak sa Angelom Longo, iz političkog deska za Crnu Goru, Generalnog direktorata za proširenje EU, ali i konsultativni sastanak sa predstavnicima Generalnog direktorata za proširenje EU. Tokom sastanka vođen je razgovor o stanju ljudskih prava LGBT osoba u našoj zemlji, dok je predstavnik Juventasa, za potrebe izvještaja o napretku Crne Gore na putu pridruživanja EU, dao svoje sugestije i komentare procesa koji je u toku.

Studijska posjeta završena je dvosatnim sastankom sa gdin-om Andirsom Kesterisom, prvim savjetnikom za civilno društvo i medije. Tokom sastanka razgovarano je o načinima na koji EU, ali u većoj mjeri Delegacija evropske Unije u Crnoj Gori, može politički pomoći na polju promocije i zaštite ljudskih prava LGBT osoba i pružati podršku civilnom društvu po ovom pitanju.

Trening i studijska posjeta su organizovani uz podršku organizacije ILGA – Europe.

 

Studijska posjeta institucijama Evropske unije i trening o strateškim sporovima za aktiviste u oblasti LGBT ljudskih prava sa Zapodnog Balkana i iz Turske – Brisel, 10-14. maj 2011

Od 10. do 14. maja 2011. godine ILGA-Europe organizovala je studijsku posjetu institucijama Evropske unije i trening o strateškim sporovima za 9 aktivista u oblasti ljudskih prava LGBT sa Zapadnog Balkana i Turske.

Ova studijska posjeta imala je za cilj povećanje znanja aktivista o radu institucija Evropske unije, ali i mogućnostima zastupanja koje ove institucije posjeduju. Takođe, aktivisti su imali i priliku da zvaničnicima EU predstave situaciju i prepreke sa kojima se susreće LGBT zajednica u njihovim zemljama.

Tokom posjete aktivisti iz Albanije, BIH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske sreli su se sa zamjenicom komesara Füle-a, ali i sa relevantnim predstavnicima Evropske eksterne akcije, Generalnog sekretarijiata pravde, Generalnog sekretarijata za proširivanje i Evropske Komisije. Aktivisti su takođe učestvovali i u konsultacijama vezanim za Izvještaj Evropske komisije o progresu za 2011. godinu i imali individualne naknadne sastanke sa predstavnicima Generalnog sekretarijata za pridruženje zaduženim za njihovu zemlju. Dalje, upoznati su sa radom Intergrupe za LGBT prava pri evropskom Parlamentu, kao i Sekretarijatom Evropske mreže tijela zaduženih za jednakost (Secretariat of European Network of Equality bodies) tj Equinet-a.

Studijsku posjetu pratio je dvodnevni trening o strateškim sporovima. Trening je imao za cilj da pruži učesnicima dovoljno znanja o strateškim parnicama kako bi ono u kasnijem periodu bilo integrisano u njihov plan zastupanja. Tokom treninga aktivisti su imali priliku da nauče o više o konceptu strateških sporova, načinima kako da koriste nove antidiskriminacione zakone usvojene u njihovim zemljama, kako da prikupljaju dokaze o postojanju diskriminacije i rade sa tijelima zaduženim za jednakost. Takođe, aktivistima su predstavljeni relevantni slučajevi Evropskog suda za ljudska prava i to posebno oni vezani za slobodu okupljanja, govor i zločin iz mržnje, ali i transrodna pitanja. Posebno su obrađene i praktikalije rada na slučajevima pod Evropskim sudom za ljudska prava. Trening je bio sačinjen od prezentacija trenera, praćenih praktičnim vježbama, studijama slučajeva i diskusija. 

 

Dokumentacija povreda ljudskih prava i zastupanje-Podgorica, 29. i 30. mart 2011

29. i 30. marta 2011 ILGA-Europe organizovala je trening "Dokumentacija povreda ljudskih prava i zastupanje" za predstavnike Juventasa i LGBT Foruma Progres,koje su jedine organizacije koje se bave LGBT pravima u Crnoj Gori.

Učesnici su upoznati sa međunarodnim i regionalnim instrumentima kad su ljudska prava u pitanju, ali su i naučili ono najvažnije o principima i metodama monitoringa i dokumentacije povreda ljudskih prava.

Diskutovano je. Vježbe aktivisti su usvojili i određene vještine zastupanja i lobiranja.

 

Trening o razvoju organizacionog liderstva i liderstva u zajednici- Brisel, jun 2010

Cilj ovog treninga je poboljšanje znanja, samoprocjene i vještina LGBT aktivista kada su u pitanju organizacioni menadžment i razvoj zajednice.Učestvovalo je osam predstavnika partnerskih organizacija na projektu iz Hrvatske (Kontra), Albania (Aleanca), Crne Gore (Juventas) i Srbije (Labris).

Predavači su tokom treninga govorili o različitim strategijama uz pomoć kojih se može doći do društvene promjene, o uzročno posljedičnoj vezi između razvoja organizacije i zajednice, kao i o vještinama i osobinama koje su u uskoj vezi sa menadžmentom i liderstvom. Uz pomoć fasilitatora, svaka od prisutnih organizacija razvila je sopstveni strateški plan.

Trening o dokumentaciji povreda ljudskih prava i zastupanju-Beograd, april 2010

Trening su vodili eksterni trener kao i dva predavača iz organizacije ILGA Europe. Treningu je prisustvovalo devet predstavnika, partnerskih organizacija iz Hrvatske (Kontra), BIH (Equilibrium), Crne Gore (Juventas) i Srbije (Labris).

Cilj treninga je podizanje kapaciteta projektnih partnera kada je u pitanju dokumentovanje povreda prava LGBT osoba u skladu sa međunarodnim standardima, ali i efektivno zastupanje LGBT populacije po pitanju značajnih problema na nacionalnom nivou.

Tokom radionica učesnici su usvajali znanje o konceptu, principima i metodama monitoringa i dokumentacije povreda ljudskih prava, a takođe i o nužnim koracima u planiranju zastupanja. Uz pomoć fasilitatora i kroz praktičan rad, svaka organizacija razvila je plan monitoringa i zastupanja.