Crnogorska delegacija na UNESKO konferenciji

Oko 250 predstavnika vlada, civilnog sektora, UN agencija i multilateralnih agencija okupilo se 17. i 18. maja 2016. godine na dvodnevnoj konferenciji “Out in the open” organizovanoj od strane UNESCO-a povodom odgovora sektora obrazovanja na nasilje uslovljeno seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom.  

Crnogorsku delegaciju koja će predstaviti rezultate aktivnosti sprovedenih na polju obrazovanja u odnosu na seksualnu orijentaciju i rodni identitet/izražavanje predstavljaju: Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete Arijana Nikolić-Vučinić, generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu za ljudskih prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović, nacionalni koordinator sprovođenja Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Vladi Crne Gore Jovan Kojičić i predstavnica NVO Juventas Jelena Čolaković.

Dvodnevna konferencija je i prilika na kojoj će se predstaviti i prvi UN Globalni izvještaj o prirodi, veličini i uticajima nasilja baziranog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu/izražavanju, situacije u obrazovnom sektoru i odgovora na isto, kao i preporuka za unapređenja stanja.

Pored predstavljanja izvještaja učesnici će imati priliku i da čuju o kulturno senzitivnim pristupima u tretiranju nasilja baziranog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, programima prevencije nasilja koji se odnose na kurikulume, obuke nastavnika/profesora, kao i saradnju sa civilnim društvom, efektivnim intervencijama odnosno mehanizmima podrške, monitoringu i izvještavanju, ali i posebnim potrebama transrodnih učenika.

jelena pr

Podgorica, PR pres servis - Nivo homofobije u Crnoj Gori i dalje je visok, a da bi se to promijenilo potrebno je kroz edukativni sistem poboljšati kominkaciju opšteg građanstva sa LGBT zajednicom, ocijenila je programska direktorica za ljudska prava u Juventasu, Jelena Čolaković.

Ona je kazala da se u prethodnom periodu, zahvaljujući aktivnostima koje su sprovođene u cilju smanjenja negativnih pojava u društvu, radilo na smanjenju homofobije.s.

„Mislim da je još uvijek potrebno raditi na edukaciji opšteg građanstva u vezi sa tim temama i raditi na poboljšanju komunikacije između opšte i LGBT zajendice", rekla je Čolaković u intevjuu PR Centru.

Ona smatra da je edukativni sistem najbolji put da se komunikacija sa LGBT zajednicom poboljša.

„Tu vidim prostor da se LGBT zajednica i njeni aktivisti predstave srednjoškolcima sa određenim aktivnostima i upoznaju mlade ljude sa problemima sa kojima se ta populacija suočava", kazala je Čolaković.

Na pitanje kako ocijenjuje rad crnogorskih institucija na suzbijanju homofobije, Čolaković je citirala ministra pravde Zorana Pažina koji je kazao da „podrška ne smije biti terijska i iluzorna".

Ona je podsjetila da je Ministarstvo prosvjete usvojilo procedure za sprečavanje homofobičnog nasilja u školama za stručne službe, navodeći da je to praktičan primjer na koji institiucije mogu pomoći suzbijanju homofobije.

Čolaković je objasnila da su uzrok homofibije predsrasude, a da su one utemeljene na neznanju.

„To znači da ćemo morati dosta da radimo na edukaciji opšteg građanstva, profesionalaca u oblasti onih koji pružaju usluge, ukoliko želimo da iskorijenimo ovaj problem", poručila je ona.

Čolaković je najavila da u narednom periodu Juventas planira da bude podrška referentnim institucijama kako bi se profesionalci koji rade u srednjim školama edukovali o homofobičnom i transfobičnom nasilju, ali i tema koje se konkretno tiču LGBT zajednice u Crnoj Gori.

„Jedan od planova je da se edukuju psiholozi i pedagozi i da se upoznaju sa ovim procedurama", kazala je ona.

aids ribbon 1024x640

Ministarstvo zdravlja u Vladi Crne Gore formiralo je radnu grupu za izradu nove Nacionalne strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori 2015 - 2019. Članica radne grupe za pisanje Strategije je Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa. Tehničku podršku ovom precesu daje NVO CAZASu okviru projekta "Jačanje upravljačkih kapaciteta nacionalnog koordinirajućeg tijela i civilnog društva koji sprovode preventivne programe finansirane od GFATM--a" podržanog od strane GIZ-a. Tokom procesa pisanja Strategije, NVO Juventas će se fokusirati na ostvarivanje održivosti postojećih servisa namijenjenim prevenciji HIVa i podršci osobama koje žive sa HIVom, kao i ponudi novih, a trenutno nedostajućih usluga zdravstvene i psihosocijalne zaštite.

HIV panel

Crnogorska HIV Fondacija u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, Domom zdravlja Podgorica i NVO Juventas je, u petak 28. novembra odražala panel diskusiju „HIV: sramota ili infekcija“, u velikoj sali PR Centra.

Panel diskusija akcenat stavlja na iskustvima osoba koja žive sa HIV-om, bavila se pitanjem stigme i diskriminacije, preprekama u ostvarivanju zdravstvene zaštite, analizom pravnog okvira vezanog za HIV/AIDS, pitanjem važnosti dodatne edukacije zdravstvenih radnika, ali i predstavila rezultate istraživanja među medicinskim radnicima kad je u pitanju HIV/AIDS. Panel diskusija predstavlja jednu od aktivnosti u okviru Evropske nedjelje testiranja na HIV.

Druga po redu pan-evropska akcija „Evropska nedjelja testiranja na HIV“se ove godine u održava u periodu od 21. do 28. novembra. Krajnji cilj kampanje jeste da što više ljudi postane svjesno svog HIV statusa, te da se smanji broj kasno dijagnosticiranih uz razgovor o prednostima i koristi HIV testiranja. “Pričaj o HIV-u i testiraj se“ ostaje slogan koji će obilježiti i ovogodišnju nedjelje testiranja.

Danas u Evropi živi 2,3 miliona osoba sa HIV-om. Od onih koji su utvrdili HIV dijagnozu 50 % je osoba koji su kasno otkrili infekciju što otežava bolji tretman i liječenje. Ovo ukazuje da se mnogi ljudi nisu testirali prije pojave simptoma. Pretpostavlja se da postoje barijere u zahtjevu za HIV testiranjem i to u smislu ne zahtjevanja testa od strane zdravstvenih radnika uprkos dobro dokumentovanoj koristi od ranog otkrivanja HIV infekcije. Ovi statistički podaci predlažu da je neophodno preduzeti set aktivnosti na ohrabrivanju pojedinaca koji žive ne znajući da imaju HIV kako bi se testirali, kao i da je neophodno predlagati testiranje osobama koje su bile u riziku za HIV infekciju. Današnji dokazi nedvosmisleno upućuju da je ključna aktivnost u prevenciji HIV/AIDS-a testiranje na HIV (uz prateći minimum savjetovanja kao dio preventivne edukacije

medicinski

NVO Juventas i Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore usvojili su antidiskriminacionu politiku i potpisali Memorandum o saradnji, što predstavlja završne aktivnosti projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji je ta NVO započela u septembru 2013. godine sa glavnim ciljem podrške i zaštite LGBT ljudskih prava u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

 „Specifični ciljevi ovog programa podrazumijevaju senzitivizaciju i podizanje kapaciteta zdravstvenih radnika i studenata medicine za njihov rad sa LGBT zajednicom, kao i podizanje nivoa tolerancije i razumijevanja prema LGBT osobama i pružanje korisnih informacija o pitanjima koja se tiču seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a sve u cilju poboljšanja komunikacije i odnosa između ljekara i pacijenata. U skladu s pomenutim ciljevima, organizovane su dvije uspješne obuke medicinskih radnika i studenata medicine, realizovana je kampanja za medicinske radnike, a adaptirano je trećeg izdanje našeg vodiča za medicinske radnike u njihovom radu sa LGBT osobama“, saopšteno je iz Juventasa.

Ističe se da je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore prva univerzitetska jedinica u Crnoj Gori koja usvaja antidiskriminacionu politiku koja nedvosmisleno tretira neprikosnovenost prava na bezbjedno i ravnopravno akademsko i radno okruženje za sve studente i članove osoblja, bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

Projekat je podržan od ambasade Kraljevine Holandije kroz Matra program finansiranja.

kuci2

LGBT Drop in centar okuplja LGBT osobe, njihove porodice i prijatelje, dok se model rada bazira na kombinovanim uslugama koje obuhvataju socijalno, zdravstvene i javno zastupajuće programe i projekte. LGBT drop-in u Podgorici uključuje različite socijalne programe, čiji cilj je proširivanje socijalne mreže podrške (filmske večeri, otvorene razgovore na 

 različite teme, žurke, izleti...), zdravstveno edukativne programe i usluge (individualni razgovori i radionice o različitim aspektima očuvanja zdravlja sa ljekarom, upućivanje na zdravstvene insitutcije, informisanje o SPI i načinima zaštite uz podjelu lubrikanata i kondoma, edukativnih lifleta...), kao i usluge usmjerene na unapređenje kvaliteta života (psihološko savjetovanje, psiho-socijalne radionice, vršnjačko savjetovanje, edukativne radionice...). Ukratko, LGBT drop-in se može definisati kao socijalno-zdravstveni model rada u zajednici.

LGBT Drop in centar predstavlja sigurno i dostupno mjesto u kojem vlada atmosfera, tzv. “tendencionalne neformalnosti”. U njemu se njeguje okruženje koje poštuje autonomnost, individualnost svake osobe i međusobnu toleranciju. Uz kafu ili čaj se razgovara, mogu se razmjenjivati ideje, šititi mreža socijalne podrške, te dobiti korisne informacije o zdravlju i zdravim stilovima života. U LGBT Drop in centru pružaju se određene (definisane) usluge bez zakazivanja i uputa, a sam dolazak je na dobrovoljnoj osnovi. Zahvaljujući različitim programima, centar je otvoren za LGBT osobe, kao i njihove prijatelje i porodice

Postojanje sigurnog prostora u kom LGBT osobe mogu nesmetano da izraze svoj identitet jedan je od, po nama, veoma važnih uslova da mlade LGBT osobe prošire socijalne kontakte i grade podržavajuću socijalnu mrežu, njeguju osjećaj autonomije, individualnost, osjećanje pripadanja, razvijaju zdrave stilove života, te stasavaju u zdrave pojedince. LGBT Drop in centar izrodio je i formalne i neformalne grupe koje daju značajan i nezaobilazan doprinos aktivizmu za ljudska prava LGBT osoba koji se ne tiče samo izmjena postojećih zakonskih regulativa, već i značajnih intervencija putem kampanja, edukacije i osnaživanja LGBT osoba, njihovih prijatelja i podržavaoca, sa posebnim akcentom na pružanje socijalnih i javno zastupajućih programa i projekata, sa ciljem eliminisanja direktne i indirektne diskriminacije i nasilja sa kojim se LGBT osobe u Crnoj Gori svakodnevno susrijeću.

U 2012. i 2013. godini LGBT Drop in centar bilježi značajne rezultate: 1703 i 2015 posjeta. S druge strane, 2014. godina svjedoči povećanju ovog broja u odnosu na prethodne dvije godine kada smo evidentirali 2290 posjeta.

Tokom 2014. godine, kao i svih  sem rada u svom okruženju, LGBT Drop in centar širio je svoje usluge i kroz rad na terenu i podjelu kondoma i lubrikanata odnosno prevenciju HIV/AIDS-a i ostalih polno prenosiviih infekcija, te pokretao inicijative koje se odnose na izgradnju inkluzivnog društva kroz saradnju sa različitim institucijama, organizacijama, javno zastupanje i unapređenje politika kako bi se omogućilo ostvarenje prava i očuvanje psihofizičkog zdravlja za LGBT osobe. Uz to, kontinuirano članovi tima zaposlenog u Drop in centru pratili su na koji način društveni, politički i ekonomski faktori utiču na kvalitet života LGBT zajednice i u skladu sa tim unaprijedili programe i zagovarali uvođenje adekvatnih politika, a sve u cilju ostvarivanja prava.

LGBT osobe koje posjećuju centar govore o istom kao o svojoj kući, te je u prethodnom periodu kreirani vizuelni identitet, ali i slogan koji ga prati („ono kao kad dođeš kući“- dat od samih korisnika usluga centra) odaje atmosferu prijatnog, bliskog i „sopstvenog“ prostora.

Dom zdravlja

Danas su NVO Juventas i Dom zdravlja Cetinje potpisali Memorandum o saradnji. Svrha ovog Memoranduma je postavljanje osnova na kojima će NVO Juventas i ova institucija primarne zdravstvene zaštite uspostavljati kontinuiranu saradnju.

Potpisivanjem ovog memoranduma o saradnji Dom zdravlja Cetinje podstiče blisku saradnju na aktivnostima koje NVO Juventas realizuje u okviru svojih projekata, a na bazi jednakosti, reciprociteta i zajedničke koristi.

Dom zdravlja Cetinje i NVO Juventas sarađivaće na partnerskim osnovama u svim oblastima gdje za to postoji interes, rukovodeći se načelom jednakih mogućnosti za sve, principom blagovremene razmjene informacija o planovima, programima i aktivnostima sa ciljem konsultovanja o najboljim načinima za njihovu realizaciju, načelom nediskriminacije, te pruzeti i punu odgovornost za realizaciju zajedničkih aktivnosti.

Oblasti saradnje podrazumijevaju sve one projekte i inicijative koje NVO Juventas realizuje uz saglasnost sa donijetim strategijama Vlade Crne Gore, međunarodnim dokumentima i konvencijama potpisanim od strane države Crne Gore i dokumentima koji dopirnose jačanju administrativnih kapaciteta u procesu usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, kao i inicijative koje realizuje Dom zdravlja Cetinje, a u vezi sa poboljšanjem zdravstene zaštite stanovništva.

 ucimo-da-nas-ne-cine-predrasude

U crnogorskim srednjim školama uskoro će početi primjena “Smjernica za postupanje stručnih službi u radu sa LGBT adolescentima” kreiranih u saradnji između NVO Juventas i Ministarstva prosvjete. 

Ovaj dokument predstavlja ključni doprinos u segmentima podrške mladima, prevencije diskriminacije, uznemiravanja i/ili zlostavljanja, ali i reagovanja na ove pojave u periodu adolescencije.