IVANA VUJOVIĆ

Ivana Vujović (rođena Vojvodić) je aktivna članica crnogorskog civilnog društva gotovo 20 godina. Izvršna je direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa posebnom akcentom na rad sa najosjetljivijim grupama mladih (talentovanim i/ili marginalizovanim). Na čelu Juventasa je od 2004. godine.

Ivana je bila program koordinatorka u Fondaciji za promovisanje nauke - PRONA, kao i izvršni koordinator Festivala nauke 2009. Bila je član Upravnog odbora lokalnog komiteta Organizacije za međinarodu razmjenu studenata tehnike IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), zatim član Upravnog odbora Centra za monitoring. Takođe, članica je Nacionalnog koordinirajućeg tijela za implementaciju projekata finansiranih od strane Globalnog foonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije, kao i Republičke komisije za borbu protiv AIDS-a. Bila je članica je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije za unaprjeđenje inovativnog pristupa globalnim izazovima (IAAI - International Association for the Advancement of Innovative Approaches to Global Challenges). Takođe, aktivna je u međunarodnih misija nadgledanju izbora u organizaciji OEBS-a i ENEMA kao dugoročna ili kratkoročna posmatračica.

Ivana je studirala fiziku na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta Crna Gora. Tokom školovanja je osvajala brojne nagrade i stipendije zbog postignutih rezultat iz oblasti prirodnih nauka i debate. U okviru internship programa IAESTE-a boravila 2 mjeseca (avgust/septembar 2004) na Lapenranta Tehnološkom Univerzitetu, Finska, zatim kao nosilac CEEPUS stipendije za 2006/2007 godinu, 6 mjeseci u grupi za Eksperimentalnu fiziku plazme pri Institutu za jonsku i primijenjenu fiziku, na Univerzitetu Leopold-Franzens, Inzbruk, Austria.

Ivana Vujović je bila članica mnogoih tijela i grupa za pisanje nacionalnih strateških dokumenata i akcionih planova i to u oblastima: HIV/AIDS, ljudska prava, zatvorski sistem, LGBT, mladi u Crnoj Gori, zapošljavanje.

Učesnica je preko 100 (stotinu) obuka, seminara, treninga, konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava. Učestvovala je ili koordinirala, osmišljavanje, prikupljanje sredstava i/ili implemenetaciju preko 150 (sto pedeset) višemjesečnih, odnosno višegodišnjih projekata u okviru rada u NVO sektoru. Učestovala je u izradi preko 30 publikacija.

 

JELENA ČOLAKOVIĆ

 

Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore završila je engleski jezik i književnost. Od 1999. godine do danas učestvovala i učestvuje u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori. Tokom srednje škole i studija bila je članica Debatnog kluba „Juventas“, članica redakcije časopisa „Juventas“, ali i pohađala brojne obuke iz različitih oblasti od kojih izdvajamo vršnjačku edukaciju, pisanje projekata, menadžment i prikupljanje sredstava, rodnu ravnopravnost, nenasilnu komunikaciju, PR, razvijanje i upotrebu IEC materijala, zdrave stilove života, seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija HIV-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija, savjetovanje i testiranje na HIV, ljudska prava, strateško planiranje, zastupanje i lobiranje. Organizovala je i bila predavač na brojnim obukama srednjoškolaca, studenata, mladih u posebnom riziku i mladih sa psihofizičkim smetnjama u razvoju. Poseban aspekt njenog rada čine obuke profesionalaca iz različitih oblasti i to policijskih službenika, tužilaca i sudija, socijalnih radnika, ljekara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i stručnih službi u srednjim školama u Crnoj Gori. Učestvovala je u sprovođenju biobihevioralnih istraživanja među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, zatvorenicima i seksualnim radnicama. Obavljala je funkciju nacionalnog koordinatora procesa monitoringa implementacije preporuka Savjeta Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Koautorka je i autorka brojnih izvještaja i publikacija od kojih izdvajamo: „GRAĐANI/KE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:   Studija o teoriji i praksi u odnosu na poštovanje prava pacijenata/ kinja u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na osjetljive kategorije stanovništva“, „Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i internoraseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na kamp Konik“, „Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima“, “Prison Drug Treatment Systems Overview, Montenegro country report”, “Protokol/smjernice za rad LGBT Drop in centra”, “Vodič dobre prakse za medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama”, “Priručnik o postupanju policije u slučaju homo/transfobičnog nasilja”, “Rodni identitet i seksualna orijentacija u teoriji i praksi (priručnik za praktičare)”, kao i “Vodič dobre prakse za socijalne radnike/ce u radu sa LGBT osobama”.

Trenutno je angažovana na poziciji direktorice programa za unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva, institucija i medija, sa posebnim akcentom na ljudska prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba.

 

MARIJA RUŽIĆ STAJOVIĆ 

Rođena je 3. jula 1985. u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju društveno jezičkog smjera je završila u Podgorici. Diplomirala je u drugoj generaciji Fakulteta političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, a trenutno je magistrant na smjeru Evroatlantske integracije na istom fakultetu. Govori engleski, ruski i italijanski jezik. Tokom studija se bavila volontiranjem na polju rada sa djecom sa problemima u ponašanju.

U Juventasu je aktivna od jula 2009. godine, a trenutno radi na poziciji Koordinatorke omladinskog programa. Uživa u radu sa mladima i njihovom osnaživanju da budu nosioci razvojnih promjena u društvu. Omladinski rad posmatra kao preventivu socijalnog rada i vjeruje da ulaganje u zdravi aktivizam mladih ljudi i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka treba biti prioritet razvoja svake zemlje. Pored pisanja i sprovođenja projekata, angažovana je na poslovima kreiranja različitih dokumenata i publikacija koje se tiču omladinske i socijalne politike, od kojih su značajnije studija javne praktične politike „Pristup tržištu rada – osvrt s pozicije OSI, Roma i Egipćana“ (2011), „Participacija mladih – Primjeri dobre prakse“ (2010), Priručnik o učeničkom parlamentu „Okupi ekipu“ (2013), „Ka sigurnom i bezbjednom okruženju za svu djecu u Domu“ (2017), i td. Takođe, angažovana je kao ToT trener omladinske politike, gdje aktivno radi sa srednjoškolskom i studentskom populacijom na jačanju njihovog aktivizma u školi/fakultetu, zajednici i društvu. Licencirana je kao stručna radnica u oblasti socijalne i dječje zaštite, a njena polja interesovanja se najviše baziraju na zaštiti djece od nasilja i radu sa marginalizovanim grupama. Aktivna je kao članica brojnih radnih grupa za pisanje strateških dokumenata/zakona (članica RG za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, Zakona o madima, Strategija stručnog obrazovanja itd...).

Tokom rada u Juventasu imala je priliku da prisustvuje brojnim konferencijama i seminarima u Crnoj Gori i inostranstvu u oblasti omladinske i socijalne politike, gdje se trudi da svoja znanja i iskustva svakodnevno prenosi na mlade ljude sa kojima sarađuje, kako bi zajedno uticali na širenje pozitivnih vrijednosti i razvoju našeg društva u cjelini.

 

MARIJA MILIĆ

 

Marija Milić (rođ.Mijović), rođena 06.10.1989.godine. Osnovnu školu zavrsila u Ulcinju, Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Godine 2008. je upisala Fakultet Političkih nauka u Podgorici, i dobila bachelor diplomu, a specijalističke studije završila 2018.godine.

Radno iskustvo vezano za NVO Juventas datira od 2009.godine gdje je angažovana kao program asistent u Drop in centru u okviru Programa smanjenja štete za osobe koje koriste droge i seksualne radnice, radi dnevnih kontakata sa ciljanim populacijama , kao i pružanja socijalne podrške, pomoći i savjetovanja klijenata koji posjećuju pomenuti centar, kao i onih na terenu.

U okviru tadašnjeg angažovanja u NVO Juventas, prisustvovala i učestvovala na brojnim seminarima, konferencijama i treninzima koji su uključivali proširenje znanja o korisnicima, njihovim potrebama, socijalnim servisima, javnom zdravlju, politikama vezanim za droge, pisanju, praćenju i implementaciji projekata.

Učestvovala je u tri biobihejvioralna istraživanja koja su sprovođena od strane Instituta za Javno zdravlje, od kojih su dva bila sa osobama koje koriste droge a jedno sa seksualnim radnicama.

Trenutno zapošljena u NVO Juventas na poziciji koordinatorke programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge.

Članica je DPNSEE, YODA, EHRA, a posjeduje i sertifikat Harm Reduction Academy 2018.

 

 MARIJA RADOVIĆ

 

Marija KovijanicRođena je 19.04.1988. godine. Osnovnu i srednju školu, gimnaziju opšteg smjera, završila je u Budvi i dobitnik je nagrade Luča. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni rad, 2011. godine. Trenutno je magistrant na smjeru Savremena socijalna politika i socijalni rad, na istom fakultetu. 

Kao student volontirala je na konferenciji „Equality for sexual minorities“, u organizaciji Juventasa.  Posjeduje sertifikat  za  pohađanje tromjesečne Škole o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, koji je organizovala NVO Ekvista.

U perodu od januara do oktobra 2012. godine obavljala je stručno osposobljavanje u Juventasu nakon čega je tokom narednih 5 godina nastavila sa radom u ovoj organizaciji. Radila je na poziciji programskog asistenta u okviru Programa smanjenja štete koji uključuje direktan rad sa osobama koje koriste droge i seksualnim radnicima/ama, pružanje psihosocijalne podrške, pružanje pomoći pri ostvarivanju prava iz socijalne i dječije zaštite, informisanje o krvlju i seksualno prenosivim infekcijama (HBV, HCV, HIV), pomoc pri ostvarivanju prava iz zdravstvene zastite, individualno, porodicno i grupno savjetovanje klijenata i članova njihove porodice. Takođe učestvovala je i u obavljanju terenskih aktivnosti u okviru programa smanjenja štete koji podrazumijeva direktan kontakt sa korisnicima i obavljanje savjetovanja na terenu i dijeljenje edukativnog materijala. Učestvovala je u uredjivanju web portala www.bolestizavisnosti.me Posjeduje iskustvo u pisanju projekata i učestvovala je u sprovođenju brojnih projekata Juventasa.

Tokom poslednjih šest godina pohađala je brojne obuke i učestvovala na brojnim seminarima,treninzima i konferencijama iz oblasti zaštite ljudskih prava, socijalne i zdravstvene politike, prevencije HIV-a i ostalih krvlju i seksualno prenosivih infekcija, pisanja projekata i sl.  Posjeduje sertifikat nakon pohađanja obuke  “Zločin iz mržnje” u organizaciji ODIHR-a. Sertifikat – trening Unapredjenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa podrske za LGBT osobe i njihove roditelje (06/2014). Sertifikat za pohađanje akreditovane obuke “Strategije suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju”.

Od januara 2018. godine započela je rad na poziciji koordinatora Programa direktne asistencije za zatvorenike i seksualne radnike/ce.

 

MLADEN VUJOVIĆ

 

Mladen Vujović je rođen u Vršcu (Vojvodina) 04. 03. 1980. godine. Školovanje je završio u Podgorici.

Od rane mladosti pokazivao je veliko interesovanje za umjetnost i psihologiju. Uz dugogodišnje bavljenje muzikom, radio dj-ingom, organizacijom raznih dešavanja kroz NVO sektor i aktivizmom na polju ljudskih prava, kulture i  sub-kulture na lokalnom i regionalnom nivou, stekao je veliko iskustvo i znanje o bolestima zavisnosti.

Trenutno je zaposlen u NVO Juventas na poziciji terenskog radnika/vršnjackog edukatora, u okviru Drop in centra za osobe koje koriste droge, a gdje se sprovodi program smanjenja štete koji podrazumijeva zamjenu starog pribora omogućivši klijentima/kinjama da dobiju novi i sterilni pribor za korišćenje droga, materijal i pomagala za spriječavanje širenja prenosivih virusa i zaraza, kao i informisanje klijenata/tkinja o opasnostima istog.

 

MARJANA KRSMANOVIĆ

 

Rođena 21.12.1987.godine. U Podgorici završila osnovnu školu i  Gimnaziju „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer. Diplomirala je 2010.godine na Ekonomskom fakultetu, smjer kvantitativna ekonomija.

Tokom srednje škole i studija aktivno je učestvovala kao volonter u NVO organizacijama i svoje profesionalno iskustvo započela u civilnom sektoru. U  NVO Juventas je od oktobra 2013. godine kao pripravnik kroz program Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokom obrazovanjem“, a nakon njegovog isteka nastavila je angažman u finansijskom sektoru na poziciji finansijkog asistenta. Svoje profesionalno iskustvo je nadogradila učestvovanjem na mnogobrojnim seminarima, konferencijama i treninzima u domenu finansijskog upravljanja i menadžmenta.

Trenutno je angažovana na pozicji finansijkog menađera od februara 2017. godine.

 

MARIJANA DAŠIĆ RAKOČEVIĆ

 

Marijana je rođena 28. jula 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Diplomirala je Francuski jezik i književnost na Filizofskom fakultetu u Nikšiću. 

U NVO Juventas je zaposlena na poziciji Office Managerke od maja 2017. godine. 

Tokom svog rada u Juventasu je prisustvovala brojnim obukama, seminarima i treninzima na kojima je proširila svoja znanja i vještine.

Njene ljubavi su joga i reiki, čijim se praktikovanjem bavi godinama. Takođe, radi kao instruktor joge, reiki praktičar i daje privatne časove francuskog jezika. U slobodno vrijeme voli da bude u kontaktu sa prirodom i u društvu dragih osoba.

 

NINA ŠĆEPANOVIĆ

 

Nina je rođena 29.08.1994. godine u Nikšiću.           

Osnovnu i srednju školu završila je u Budvi. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, a trenutno je magistrant na smjeru Savremena socijalna politika i socijalni rad, na istom fakultetu. Takođe, tokom studiranja provela je jedan semestar na studenskoj razmjeni u Slovačkoj.

Tokom srednje škole i studija bavila se volonterizmom, a između ostalog bila je i član volonterskog centra NVO Juventas-a, gdje je kao srednjoškolka učestovala na različitim seminarima.

U Juventasu svoj angažman započinje od decembra 2017.godine kao stažista, nakon čega je nastavila rad kao socijalna radnica, angažovana na Omladinskom programu. U okviru organizacije, tokom svog angažmana prisustvovala je na raznim obukama, seminarima i treninzima.

Slobodno vrijeme najviše voli da iskoristi na putovanja.

 

JOVAN DAŠIĆ

Rođen je 15.06.1995 u Podgorici.

Jedan je od osnivača Crnogorskog Udruženja Studenata Stomatologije (MDSA).

Od 2010. godine do danas učestvovao je u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori. Zagovornik je prevencije pušenja, kontrole duvana i ilegalne trgovine duvanom. Predstavnik Crne Gore je u Koaliciji Smoke Free Partnership - Brisel, Belgija za period 2018-2021. Javnim zastupanjem Juventasa i Centra za monitoring i istraživanje, u oblasti unapređenja zdravstvenih politika, jedan je od kreatora predloga amandmana, kojima se uticalo na sadržaj zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda (2018). Autor i koautor je više izvještaja, publikacija i stručnih radova. Koautor je dijela "RASHA" istraživanja u oblasti "Regulatorni pristupi za zaštitu pasivnih pušača od izlaganja sekundarnom aerosolu elektronskih cigareta" koju je sproveo Centar za kontrolu duvana, na Katalonskom institutu za onkologiju (TCU-CIO) u Španiji.

 
Za vrijeme svog rada u civilnom sektoru usavršavao se u različitim oblastima, koje se tiču: kontrole duvana, poreskih politika koje se odnose na duvan, nelegalne trgovine duvanom, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prevencije i terapije HIV-a, zastupanja i lobiranja u zdravstvu, monitoringa i implementacije javno-zdravstvenih politika. Organizovao je i bio predavač na brojnim obukama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju.
 
U Juventasu je angažovan na poziciji saradnika na javno-zdravstvenim programima od juna 2017. godine.
 

 

MIĆAN ANDRIJAŠEVIĆ

 

Mićan Andrijašević je student specijalističkih studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.  

Završio je Srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu u Baru. U tom periodu bio je aktivan član brojnih sekcija, te trogodišnji predsjednik Učeničkog parlamenta škole, kao i predstavnik u Lokalnom učeničkom parlamentu.

Na Osnivačkoj skupštini Unije srednjoškolaca Crne Gore izabran je za člana Upravnog odbora te nevladine organizacije, gdje je u periodu od 2015. do 2017. godine obavljao aktivnosti lokalnog koordinatora za južnu regiju.

U Juventasu je angažovan od juna 2017. godine kao asistent na projektima u okviru omladinskog programa. Fokus Mićanovog rada je na aktivizmu i edukaciji djece i mladih, te medijima i medijskoj pismenosti.

 

ANĐELA GLOGOŠKI

 

Rođena u Podgorici 06. 12. 1992. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon Gimnazije ,, Slobodan Škerović “, postdiplomske studije završila je na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika socijalni rad. 

Tokom školovanja bavila se volonterizmom, a rad u NVO Juventas započela je od januara 2018. kao pripravnica u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, nakon čega je nastavila svoj angažman u Juventasu kao socijalna radnica.

Prisustvovala je brojnim konferencijama, seminarima, kao i radionici na temu: ,, Kako uspješno voditi i upravljati OCD '' , obuci u vezi nasilja nad LGBT osobama na temu: ,,Homofobija i mehanizmi homofobije u organizaciji NVO Juventas, kao i obuci za stručne radnike Dječjeg doma ,, Mladost “ u Bijeloj u okviru strategije za suzbijanje vršnjačkog nasilja, takođe u organizaciji NVO Juventas.

Potkategorije